Belgische bedrijven kiezen voornamelijk voor leasing wegens de vlotte beschikbaarheid. Met de alsmaar strakkere regelgeving die wordt opgelegd aan de banken, zou die populariteit nog wel eens verder kunnen stijgen. Prof. Cynthia Van Hulle van de KU Leuven in samenwerking met de Vlerick Leuven Gent Management School geeft meer uitleg bij haar studie over de Belgische leasemarkt.

Een kwantitatieve en kwalitatieve studie rond leasing in België

Op vraag van de Belgische Leasing Vereniging (BLV) voerde ik met mijn team een onderzoek dat via een kwantitatief en kwalitatief gedeelte peilde naar het belang van leasing als financieringsvorm, het profiel van de leasingnemer en de redenen die een ondernemer ertoe aanzetten om voor leasing te kiezen.

Flexibiliteit is de voornaamste beweegreden voor Belgische ondernemers om te kiezen voor leasing als een vorm van financiering

Het kwantitatieve gedeelte was gebaseerd op de analyse van de jaarrekeningen van 127.591 Belgische bedrijven over de periode 2007-2010. Aangezien ondernemingen enkel financiële leasing dienen op te nemen in hun jaarrekeningen, had dit gedeelte van de studie uitsluitend betrekking op die leasingvorm. In dit kwantitatieve gedeelte onderzochten we wat de kenmerken zijn van ondernemingen die gebruik maken van financiële leasing.

De kwalitatieve studie was gebaseerd op 72 ingevulde vragenlijsten die het resultaat waren van persoonlijke of telefonische interviews en van elektronische mailings. Met deze bevraging gingen we na of een onderneming gebruik maakte van financiële en/of operationele leasing, en om welke redenen ze dat al dan niet deed.

De bevindingen: financiering van groei, flexibiliteit, transparantie en toegankelijkheid

Hoofdzakelijk rendabele bedrijven met groeivooruitzichten, die behoefte hebben aan externe middelen om hun investeringen te financieren, doen een beroep op leasing als financieringsvorm, naast het traditionele bankkrediet. Dit bleek uit de kwantitatieve analyse van onze studie.

Daarnaast toonde het kwalitatieve luik van de studie aan dat één op vier Belgische ondernemingen gebruik maakt van financiële en/of operationele leasing. Bovendien bleek dat de flexibiliteit, en niet fiscale of boekhoudkundige aspecten, de voornaamste beweegreden is voor Belgische ondernemers om te kiezen voor leasing als een vorm van financiering.

We stelden uiteindelijk vast dat er vier doorslaggevende kenmerken zijn die bedrijven doen kiezen voor leasing. Ten eerste is er de 100% financiering van de activa. Verder kwam dus ook de flexibiliteit van het contract naar voor als een belangrijke eigenschap. Zo bestaat er onder meer de mogelijkheid tot overdracht van de activa en verlenging van het contract. Ten derde werd de transparantie van de afbetalingen genoemd als een positieve factor. Ten slotte bleek ook de gemakkelijke toegankelijkheid veel ondernemers te overtuigen.

Leasing in de toekomst

Het spreekt voor zich dat leasing in de toekomst nog meer uit de verf kan komen als waardevol alternatief voor bancaire kredietverlening. De strakkere regelgeving die wordt opgelegd aan de banken (onder meer via Basel III en CRD IV), zou inderdaad een weerslag kunnen hebben op de bancaire kredietverlening, en dit ten voordele van leasing als financieringsvorm.

Zo zou het kunnen dat voor bancaire kredieten bijkomende garanties worden gevraagd. Voor sommige bedrijven - en in het bijzonder voor groeibedrijven - kunnen die bijkomende vereisten een ernstig struikelblok vormen. Ook zou het kunnen dat ondernemingen in deze onzekere tijden geconfronteerd worden met onverwachte liquiditeitsbehoeften. Ook in dat geval kan de flexibiliteit van leasing een oplossing bieden.