Het is ook een van de grootste obstakels bij de verdere groei. Bovendien is het een veel voorkomende oorzaak voor faillissementen. Vaak ligt informatie-uitwisseling aan de bron van het probleem.

Kapitaalverschaffers klagen over een gebrek aan informatie

Het al dan niet opstarten, groeien of overleven van een onderneming is in grote mate afhankelijk van de overtuigingskracht van de ondernemer ten aanzien van de geldschieters.

Bankiers stellen dat veel ondernemers te karig zijn met informatie en beklagen zich erover dat ze niet over dezelfde informatie beschikken als de ondernemer zelf. Ze zijn dan ook weigerachtig om kredieten te verstrekken en als ze het al doen, dan kan dit meestal enkel mits er voldoende waarborgen voorhanden zijn.

Business angels en risicokapitalisten klagen dan weer dat ondernemers vaak niet voldoende bereid zijn om hun kapitaal open te stellen en dat zij slechts een beroep doen op hen als alle andere financieringskanalen het laten afweten. Ook zij halen een gebrek aan informatie aan en beschouwen dit als een van de redenen waarom zij vaak instappen aan te lage waarderingen.

Informatieasymmetrie creëert een kloof

Het financieringsprobleem heeft dus niet zozeer te maken met een gebrek aan fondsen, maar eerder met een gebrekkige transmissie van die fondsen naar de ondernemingen. Academici wijten deze gebrekkige transmissie onder andere aan het probleem van de informatieasymmetrie.

Het is logisch dat een derde partij nooit over dezelfde informatie kan beschikken als de ondernemer zelf. Toch kan een deel van deze informatiekloof worden overbrugd door een betere kennis van de doelstellingen van ieder van de betrokken partijen.

Deze kloof leidt immers tot een soort dovemansgesprek en zorgt ervoor dat heel wat ondernemingen niet optimaal gefinancierd worden. Ofwel raken zij niet aan voldoende middelen, ofwel zijn de voorwaarden qua kostprijs, financieringsvorm of waarborgen niet optimaal.

Transparante informatie-uitwisseling in combinatie met een goed financieel beleid

Overleven tijdens en na de crisis hangt nauw samen met een optimale financiering. Het al dan niet opstarten, groeien of overleven van een onderneming is in grote mate afhankelijk van de overtuigingskracht van de ondernemer ten aanzien van de geldschieters.

Eerst dient de bankier, risicokapitalist of business angel te worden overtuigd, pas daarna de mogelijke klanten. Ook bij een beursintroductie geldt dezelfde redenering. Deze overtuiging kan enkel slagen via een transparante informatie-uitwisseling, in combinatie met een goed financieel beheer.