Zij bieden KMO’s met onvoldoende liquide middelen immers een interessante uitweg. Factoring is vorm van debiteurenfinanciering waarbij de openstaande facturen worden ingevorderd via een factoringmaatschappij. Deze beheert de klantenrekeningen van het bedrijf en neemt de schuldvorderingen over. Ze bekommert zich om het geheel van de procedures (invordering van de facturen, aandringen bij schuldenaren in geval van laattijdige betaling, inning van facturen en behartiging van geschildossiers bij niet-betaling). Het risico op insolvente cliënten verplaatst zich dus van de schuldeiser naar de factoringmaatschappij, die tegen een afgesproken vervaldatum tot 90% van de onbetaalde facturen aan de leverancier zal betalen.

Voordelen
Het is evident dat factoring een aantal voordelen heeft. Eerst en vooral is er de snelle betaling van de facturen, waardoor de onderneming vrijwel meteen nieuwe liquide middelen ter beschikking heeft. Daarnaast wordt het beheer van de klantenrelaties (aanmaning, opvolging, …) gedelegeerd. Natuurlijk hangt er aan deze oplossing wel een kostenplaatje vast. De factoringmaatschappij wordt met commissies en debetrentes vergoed. De commissie voor factoring wordt bij elke transactie (verkoop of schuldvordering) geheven, en dit volgens een vaste rentevoet. De debetrente wordt op basis van het saldo van de klantenrekening berekend.

In België mag wettelijk slechts voor 0,6 tot 1,5 % van de facturen een beroep op factoring worden gedaan. Dit recht is afhankelijk van het aantal facturen, hun gemiddeld bedrag, de sector van de bedrijfsactiviteit en de kwaliteit van het klantenportfolio. Een dergelijke financiering lijkt enigszins op het kaskrediet. Dankzij de reserves en het garantiefonds kan de factoringmaatschappij op niet-betalingen anticiperen. Tevens kan ze een deel van de schuldvorderingen (som die voor het aflopen van het contract niet aan de klant wordt uitbetaald) houden om zich zo tegen een eventueel recht op voorkoop te beschermen. Bij afloop van het contract worden de resterende bedragen op deze rekeningen integraal aan de klant teruggegeven.