Hoe belangrijk is het om bij de overdracht van een familiaal bedrijf rekening te houden met emoties?
 

“Het komt vaak voor dat er al sinds geruime tijd bepaalde conflicten lopen binnen de familie, die dan een bedreiging kunnen vormen voor een goede gang van zaken tijdens het overnameproces. Het is binnen een familiebedrijf dus enorm belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken en te proberen om bepaalde zaken te objectiveren.”

“Wanneer een bedrijfsleider bijvoorbeeld door een bepaalde opvolgingsproblematiek erover denkt om te verkopen aan een externe partij, dan dienen er objectieve criteria te worden opgesteld. Ook moet men zich vooraf goed organiseren en de emotionaliteit uit het dossier halen. Dat wil daarom niet zeggen dat emotionele aspecten moet worden vooruitgeschoven, integendeel: ze moeten onmiddellijk worden aangepakt.”

 

Hoe kan men zich best voorbereiden?
 

“Het goed structureren van het bedrijf is erg belangrijk. Zo moet men de raad van bestuur zijn volwaardige functie laten uitvoeren en dienen er onafhankelijke bestuurders deel van uit te maken. Zij kunnen veel objectiever kijken naar het belang van het bedrijf. Daarnaast moet men vooraf al een degelijk management uitbouwen. Het bedrijf moet immers ook verder kunnen blijven bestaan bij het wegvallen van de pater familias.”

 

Welk advies heeft u voor ieder familiebedrijf?
 

"Men moet vermijden om in verdeelde slagorde naar een kandidaat-koper te gaan zoeken."

“Vaak wordt geadviseerd om een familiecharter op te stellen. Daarmee verduidelijken de familieleden de rol van de familie ten opzichte van het bedrijf en hun rol ten opzichte van elkaar. Zo kan er bijvoorbeeld in worden opgenomen dat men qua rekruteringsbeleid enkel mensen aanneemt op basis van hun objectieve kwalificaties. Indien een familielid bijvoorbeeld een managementfunctie bekleedt, dan dient dat te gebeuren met een verloning die conform is met de criteria die van toepassing zijn op andere managers.”

 

Wat als de familie toch niet op dezelfde lijn zit?
 

“Het komt voor dat men de verkoop aan een externe partij dan als de enige mogelijkheid ziet om uit het familiale conflict te raken. Men moet evenwel vermijden om in verdeelde slagorde naar een kandidaat-koper te gaan zoeken. Er dient één partij te zijn die als woordvoerder optreedt van alle aandeelhouders.”

“Dat vraagt om zeer goede afspraken tussen de verschillende aandeelhouders met betrekking tot de wijze waarop de verkoop zal worden georganiseerd, de prijs, enz. Dergelijke afspraken worden best in een juridisch bindende overeenkomst opgenomen. Zo’n aandeelhoudersovereenkomst wordt opgesteld vanuit de noden en behoeften die bestaan binnen de familie en in relatie tot de onderneming.”

“Het opstellen van deze overeenkomst vergt een zeer persoonlijke aanpak, het is maatwerk. Uiteindelijk moet iedereen op één lijn zien te geraken, dezelfde strategie hanteren en vooral zijn gezond verstand gebruiken. Wij kunnen alvast de nodige tools aanreiken en hen via een persoonlijke aanpak zo goed mogelijk begeleiden om de overname succesvol te laten verlopen.”