Sébastien Watelet,
Advocaat, partner bij Litannie, Haulotte, Watelet & Associés

 

Wat beoogt de nieuwe wet?

“De regering wil innovatie aanmoedigen en voert daarom een fiscale aftrek in voor inkomsten uit verschillende intellectuele-eigendomsrechten, waaronder computerprogramma's die voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Deze nieuwe aftrek vervangt de oude octrooi-aftrek en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016.”

 

Wat is het voordeel van deze nieuwe wet voor de ondernemingen?

“De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten creëert nu ook een aantrekkelijk fiscaal regime voor ondernemingen, naast dat dat al bestond voor natuurlijke personen. Bedrijven die software met een hoge toegevoegde waarde ontwikkelen kunnen voortaan een flink deel van de inkomsten uit deze software aftrekken van hun belastbare winst.”

 

De nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten creëert
nu ook een aantrekkelijk fiscaal regime voor ondernemingen,
naast dat dat al bestond voor natuurlijke personen.

 

Slaat de nieuwe aftrek op alle software?

“Nee, de computerprogramma’s moeten auteursrechtelijk beschermd zijn en moeten voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsproject zoals bepaald door het Wetboek van de inkomstenbelastingen inzake vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Bovendien mag de software nog geen inkomsten hebben gegenereerd vóór 1 juli 2016.”

 

Hoe wordt de aftrek berekend?

“Het begint met het vaststellen van de inkomsten. Klassiek zijn dat de licentievergoedingen voor het gebruik van het programma. Maar de onderneming kan dit programma ook integreren in haar productieproces. In dat geval wordt een fictieve schatting gemaakt van wat de inkomsten zouden zijn geweest indien het bedrijf het programma in licentie had gegeven. Vervolgens worden de netto-inkomsten berekend door de R&D-uitgaven af te trekken die direct verbonden zijn met het onderzoek. Als het saldo negatief is, dan wordt het overgedragen naar het volgende jaar. Is het positief, dan past men de Nexus-coëfficiënt toe om zich ervan te vergewissen dat de onderneming die de aftrek geniet het onderzoek en de ontwikkeling in België heeft gerealiseerd. Ten slotte vermenigvuldigt men het nettobedrag met het aftrekpercentage van 85%. Het resulterende bedrag trekt men af van de belastbare basis. Als die te gering is, kan men de aftrek overdragen naar volgende aanslagjaren.”